RAPORTUL  SA „Ionel” pe anul 2022

Situațiile financiare anuale ale emitentului pentru perioada de gestiune.

I. Bilanţul emitentului pentru  perioada de gestiune

(în formatul prezentat Biroului Național de Statistică)

Indicatori Sold la începutul perioadei de gestiune, lei Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune, lei
1 2 3
1. Active imobilizate    
1. Imobilizări necorporale 24206 149390
2. Imobilizări corporale în curs de execuție  
3. Terenuri 431952 431952
4. Mijloace fixe 33355005 31874025
5. Resurse minerale    
6. Active biologice imobilizate    
7. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate 289700 289700
8. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate    
9. Investiții imobiliare    
10. Creanțe pe termen lung    
11. Avansuri acordate pe termen lung    
12. Alte active imobilizate    
Total active imobilizate 38679563 32745067
2. Active circulante    
1. Materiale şi obiecte de mică valoare și scurtă durată 5107248 4301011
2. Active biologice circulante    
4. Producția în curs de execuție 2172857 2128012
5. Produse şi mărfuri 17498350 17420756
6.Avansuri acordate pentru stocuri  350481 265877
7. Creanțe comerciale curente 3116924 3380104
8. Creanțe ale părților afiliate    
9. Creanțe ale bugetului 690092 229209
10. Creanțe ale personalului 31065 41977
11. Alte creanțe curente  
12. Alte active circulante 312315 284354
13. Numerar şi documentele băneşti 5188936 8831054
14. Investiții financiare curente în părți neafiliate 38100000 40954820
Total active circulante 72568268 77837174
Total active 106669131 110582241
3. Capital propriu    
1. Capital social 38582352 38582352
1.1 Capital nevărsat (7905581)
2. Rezerve 20953383 20924248
3. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți    
4. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți 48832419 40795597
5. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune   2939144 
6. Profit utilizat al perioadei de gestiune    
7. Alte elemente de capital propriu    
Total capital propriu 100462573 103241341
4. Datorii pe termen lung    
1. Credite bancare pe termen lung    
2. Împrumuturi pe termen lung    
3. Datorii pe termen lung privind leasingul financiar
4. Alte datorii pe termen lung  
Total datorii pe termen lung  
5. Datorii curente    
1. Credite bancare pe termen scurt    
2. Împrumuturi pe termen scurt    
3. Datorii comerciale 1505348 1778917
4. Datorii față de părți afiliate    
5. Avansuri primite curente 720652 1188035
6. Datorii față de personal 1787378 1750980
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale 850446 797534
8. Datorii față de buget 405931 687940
9. Venituri anticipate curente    466895
10. Datorii față de proprietari 284070
11. Alte datorie curente 133850 26234
12. Provizioane curente 518883 644365
Total pasive 106669131 110582241

II. Situația de profit și pierderi (în formatul prezentat Biroului Național de Statistică)

Indicatori Perioada de gestiune precedentă, lei Perioada de gestiune curentă, lei
1 2 3
1.Venituri din vînzări 41965494 55157137
2. Costul vînzărilor 35078230 40152246
3. Profit brut (pierdere brută) 6887264 15004891
4. Alte venituri din activitatea operațională 1843738 2226041
5. Cheltuieli de distribuire 3018314 3366305
6. Cheltuieli administrative 10231935 12238463
7. Alte cheltuieli din activitatea operațională 712435 785508
8. Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere) (5231682) 840656
9. Rezultatul din alte activități (profit/pierdere) 1454503 2839235
10. Profit (pierdere) pînă la impozitare (3777179) 3679891
11. Cheltuieli privind impozitul pe venit    
12. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (3777179) 2939144

III. Situația modificărilor capitalului propriu

(în formatul prezentat Biroului Național de Statistică).

Nr.
 d/o
Indicatori Cod rd. Sold la începutul perioadei  de gestiune Majorări Diminuări Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
1 2 3 4 5 6 7
1 Capital social şi suplimentar          
Capital social 010 38582352     38582352
Capital nevărsat 020 (7905581) 7905581 (             )
Capital neînregistrat 030        
Capital retras 040 (                ) (          ) (            ) (                 )
Total capital social şi suplimentar(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) 060 30676771  7905581   38582352
2 Rezerve          
Capital de rezervă 080 4073026     4073026
Rezerve statutare 090        
Alte rezerve 100 16880357   29135 16851222
Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090) 110 20953383   29135 20924248
3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)          
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 120        
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi 130 48832419  -7905581  131241 40795597
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 140    2939144 2939144
Profit utilizat al perioadei de gestiune 150 7905581 7905581 0
Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) 160 48832419  2939144 8036822

43734741

4 Rezerve din reevaluare 170        
Alte elemente de capital propriu 180        
Total capital propriu (rd.060 + rd.110 + rd.160 + rd.170+ rd.180) 190 100462573  10844725 8065957 103241341

IV. Informații suplimentare privind profitul emitentului și utilizarea acestuia.

Indicatori Perioada de gestiune  precedentă,  lei Perioada de gestiune curentă, lei
1 2 3
 1. Direcţiile de utilizare a profitului net (conform deciziei adunării generale a acționarilor) cu indicarea sumelor destinate:    
acoperirii pierderilor din anii precedenţi;  
b) rezervelor stabilite de legislaţie;  
c) rezervelor prevăzute de statut;  
d) plății recompenselor membrilor consiliului emitentului şi  a membrilor comisiei de cenzori;    
e)  investirii în vederea dezvoltării producţiei;    
f)  plății dividendelor
• la acţiunile ordinare
   
g) altor scopuri conform legislației    
h)  altor scopuri conform statutului    
 2. Activele nete ale emitentului 10046257 103241341
 3. Activele nete ale emitentului în raport cu:
•  o acţiune ordinară 
10,42 10,7
 4. Profitul net la o acţiune ordinară a  emitentului    
 5. Datoriile la dividendele anilor precedenţi 284070 0
 6. Dividendele anunţate la o acţiune de fiecare clasă a  emitentului: 
•  anuale
    

Director                                                                                  T. Luchian

Consultații telefonice:

+373 (22) 85-41-27,

+373 (22) 85-41-26

Adresele și programul de lucru a magazinelor de firmă IONEL:

str. Bulgară, 47, intrarea de pe str. M. Varlaam
1. Marți – Sâmbătă: 8:00 – 17:00
2. Marți – Duminică: 9:00 – 18:00

bd. Ștefan cel Mare, 128
Zilnic: 9:00 – 18:00

bd. Șt. cel Mare, 83, magazin „Moda”
Luni – Vineri: 10:00 – 20:00
Sâmbătă: 11:00 – 18:00
Duminică: 11:00 – 17:00

str. Calea Ieșilor, 8, C.C. „Zorile”, but. 8, etajul 2
Zilnic: 10:00 – 21:00

C.C. „Unic”, bd. Ștefan cel Mare, 8, etajul 3
Luni – Sâmbătă: 8:30 – 20:00
Duminică: 9:00 – 19:00

Istoria fabricii IONEL SA

Noutați IONEL

Închiriere spații

Vânzarea echipamentelor ieșite din uz

RAPORTUL SA „Ionel” pe anul 2021

RAPORTUL  SA „Ionel” pe anul 2023

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT