RAPORTUL  SA „Ionel” pe anul 2022

RAPORTUL  SA „Ionel” pe anul 2022

Situațiile financiare anuale ale emitentului pentru perioada de gestiune.

I. Bilanţul emitentului pentru  perioada de gestiune

(în formatul prezentat Biroului Național de Statistică)

IndicatoriSold la începutul perioadei de gestiune, leiSold la sfîrșitul perioadei de gestiune, lei
123
1. Active imobilizate  
1. Imobilizări necorporale24206149390
2. Imobilizări corporale în curs de execuție 
3. Terenuri431952431952
4. Mijloace fixe3335500531874025
5. Resurse minerale  
6. Active biologice imobilizate  
7. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate289700289700
8. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate  
9. Investiții imobiliare  
10. Creanțe pe termen lung  
11. Avansuri acordate pe termen lung  
12. Alte active imobilizate  
Total active imobilizate3410086332745067
2. Active circulante  
1. Materiale şi obiecte de mică valoare și scurtă durată51072484301011
2. Active biologice circulante  
4. Producția în curs de execuție21728572128012
5. Produse şi mărfuri1749835017420756
6.Avansuri acordate pentru stocuri 350481265877
7. Creanțe comerciale curente31169243380104
8. Creanțe ale părților afiliate  
9. Creanțe ale bugetului690092229209
10. Creanțe ale personalului3106541977
11. Alte creanțe curente 
12. Alte active circulante312315284354
13. Numerar şi documentele băneşti51889368831054
14. Investiții financiare curente în părți neafiliate3810000040954820
Total active circulante7256826877837174
Total active106669131110582241
3. Capital propriu  
1. Capital social3858235238582352
1.1 Capital nevărsat(7905581)
2. Rezerve2095338320924248
3. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  
4. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți4883241940795597
5. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 2939144
6. Profit utilizat al perioadei de gestiune  
7. Alte elemente de capital propriu  
Total capital propriu100462573103241341
4. Datorii pe termen lung  
1. Credite bancare pe termen lung  
2. Împrumuturi pe termen lung  
3. Datorii pe termen lung privind leasingul financiar  
4. Alte datorii pe termen lung 
Total datorii pe termen lung 
5. Datorii curente  
1. Credite bancare pe termen scurt  
2. Împrumuturi pe termen scurt  
3. Datorii comerciale15053481778917
4. Datorii față de părți afiliate  
5. Avansuri primite curente7206521188035
6. Datorii față de personal17873781750980
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale850446797534
8. Datorii față de buget405931687940
9. Venituri anticipate curente  466895
10. Datorii față de proprietari284070
11. Alte datorie curente 13385026234
12. Provizioane curente518883644365
Total pasive106669131110582241

II. Situația de profit și pierderi (în formatul prezentat Biroului Național de Statistică)

IndicatoriPerioada de gestiune precedentă, leiPerioada de gestiune curentă, lei
123
1.Venituri din vînzări4196549455157137
2. Costul vînzărilor3507823040152246
3. Profit brut (pierdere brută)688726415004891
4. Alte venituri din activitatea operațională18437382226041
5. Cheltuieli de distribuire30183143366305
6. Cheltuieli administrative1023193512238463
7. Alte cheltuieli din activitatea operațională712435785508
8. Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)(5231682)840656
9. Rezultatul din alte activități (profit/pierdere)14545032839235
10. Profit (pierdere) pînă la impozitare(3777179)3679891
11. Cheltuieli privind impozitul pe venit 740747 
12. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune(3777179)2939144

III. Situația modificărilor capitalului propriu

(în formatul prezentat Biroului Național de Statistică).

Nr.
 d/o
IndicatoriCod rd.Sold la începutul perioadei  de gestiune Majorări Diminuări Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
1234567
1Capital social şi suplimentar     
Capital social01038582352  38582352
Capital nevărsat020(7905581)7905581(             )
Capital neînregistrat030    
Capital retras040(                )(          )(            )(                 )
Total capital social şi suplimentar
 
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)
060
30676771
7905581  38582352
2Rezerve     
Capital de rezervă0804073026  4073026
Rezerve statutare090    
Alte rezerve100
16880357
 2913516851222
Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)110
20953383
 
 2913520924248
3Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)     
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi120    
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi130
48832419
-7905581 13124140795597
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune140 2939144  2939144
Profit utilizat al perioadei de gestiune150
7905581
79055810
Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)160
48832419
 2939144803682243734741
4Rezerve din reevaluare170    
Alte elemente de capital propriu180    
Total capital propriu (rd.060 + rd.110 + rd.160 + rd.170+ rd.180)190100462573 108447258065957103241341

IV. Informații suplimentare privind profitul emitentului și utilizarea acestuia.

IndicatoriPerioada de gestiune  precedentă,  leiPerioada de gestiune curentă, lei
123
 1. Direcţiile de utilizare a profitului net (conform deciziei adunării generale a acționarilor) cu indicarea sumelor destinate:  
a) acoperirii pierderilor din anii precedenţi; 
b) rezervelor stabilite de legislaţie; 
c) rezervelor prevăzute de statut; 
d) plății recompenselor membrilor consiliului emitentului şi  a membrilor comisiei de cenzori;  
e) investirii în vederea dezvoltării producţiei;  
f) plății dividendelor
• la acţiunile ordinare
  
g) altor scopuri conform legislației  
h) altor scopuri conform statutului  
 2. Activele nete ale emitentului100462573103241341
 3. Activele nete ale emitentului în raport cu:
•  o acţiune ordinară 
10,4210,7
 4. Profitul net la o acţiune ordinară a  emitentului  
 5. Datoriile la dividendele anilor precedenţi2840700
 6. Dividendele anunţate la o acţiune de fiecare clasă a  emitentului: 
•  anuale
   

Director                                                                                  T. Luchian