RAPORTUL  SA „Ionel” pe anul 2021

Situațiile financiare anuale ale emitentului pentru perioada de gestiune.

I. Bilanţul emitentului pentru  perioada de gestiune

(în formatul prezentat Biroului Național de Statistică)

Indicatori Sold la începutul perioadei de gestiune, lei Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune, lei
1 2 3
1. Active imobilizate    
1. Imobilizări necorporale 14640 24206
2. Imobilizări corporale în curs de execuție 94118  
3. Terenuri 431952 431952
4. Mijloace fixe 37849153 33355005
5. Resurse minerale    
6. Active biologice imobilizate    
7. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate 289700 289700
8. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate    
9. Investiții imobiliare    
10. Creanțe pe termen lung    
11. Avansuri acordate pe termen lung    
12. Alte active imobilizate    
Total active imobilizate 38679563 34100863
2. Active circulante    
1. Materiale şi obiecte de mică valoare și scurtă durată 5363613 5107248
2. Active biologice circulante    
4. Producția în curs de execuție 1830212 2172857
5. Produse şi mărfuri 18178569 17498350
6.Avansuri acordate pentru stocuri   350481
7. Creanțe comerciale curente 3598617 3116924
8. Creanțe ale părților afiliate    
9. Creanțe ale bugetului 689892 690092
10. Creanțe ale personalului 59255 31065
11. Alte creanțe curente 398778  
12. Alte active circulante 29190 312315
13. Numerar şi documentele băneşti 4849196 5188936
14. Investiții financiare curente în părți neafiliate 35924729 38100000
Total active circulante 70922051 72568268
Total active 109601614 106669131
3. Capital propriu    
1. Capital social 38582352 38582352
1.1 Capital nevărsat (7905581) (7905581)
2. Rezerve 20982519 20953383
3. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți    
4. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți 52672706 52609598
5. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune   (3777179) 
6. Profit utilizat al perioadei de gestiune    
7. Alte elemente de capital propriu    
Total capital propriu 104331996 100462573
4. Datorii pe termen lung    
1. Credite bancare pe termen lung    
2. Împrumuturi pe termen lung    
3. Datorii pe termen lung privind leasingul financiar    
4. Alte datorii pe termen lung 50282  
Total datorii pe termen lung 50282  
5. Datorii curente    
1. Credite bancare pe termen scurt    
2. Împrumuturi pe termen scurt    
3. Datorii comerciale 1333257 1505348
4. Datorii față de părți afiliate    
5. Avansuri primite curente 99132 720652
6. Datorii față de personal 1659807 1787378
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale 772167 850446
8. Datorii față de buget 458718 405931
9. Venituri anticipate curente    
10. Datorii față de proprietari 500121 284070
11. Alte datorie curente   133850
12. Provizioane curente 396134 518883
Total pasive 109601614 106669131

II. Situația de profit și pierderi (în formatul prezentat Biroului Național de Statistică)

Indicatori Perioada de gestiune precedentă, lei Perioada de gestiune curentă, lei
1 2 3
1.Venituri din vînzări 44749317 41965494
2. Costul vînzărilor 36146457 35078230
3. Profit brut (pierdere brută) 8602860 6887264
4. Alte venituri din activitatea operațională 2080474 1843738
5. Cheltuieli de distribuire 2964638 3018314
6. Cheltuieli administrative 11828751 10231935
7. Alte cheltuieli din activitatea operațională 2197000 712435
8. Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere) (6307055) (5231682)
9. Rezultatul din alte activități (profit/pierdere) 1954259 1454503
10. Profit (pierdere) pînă la impozitare (4352796) (3777179)
11. Cheltuieli privind impozitul pe venit    
12. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (4352796) (3777179)

III. Situația modificărilor capitalului propriu

(în formatul prezentat Biroului Național de Statistică).

Nr.
 d/o
Indicatori Cod rd. Sold la începutul perioadei  de gestiune Majorări Diminuări Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
1 2 3 4 5 6 7
1 Capital social şi suplimentar          
Capital social 010 38582352     38582352
Capital nevărsat 020 (7905581) (         ) (             ) (7905581)
Capital neînregistrat 030        
Capital retras 040 (                ) (          ) (            ) (                 )
Total capital social şi suplimentar
 
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)
060 30676771     30676771
2 Rezerve          
Capital de rezervă 080 4073026     4073026
Rezerve statutare 090        
Alte rezerve 100 16909493   29136 16880357
Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090) 110 20982519   29136 20953383
3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)          
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 120        
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi 130 52672706    63108  52609598
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 140     3777179  (3777179)
Profit utilizat al perioadei de gestiune 150 (               ) (         ) (           ) (               )
Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) 160 52672706   3840287 48832419
4 Rezerve din reevaluare 170        
Alte elemente de capital propriu 180        
Total capital propriu (rd.060 + rd.110 + rd.160 + rd.170+ rd.180) 190 104331996   3869423 100462573

IV. Informații suplimentare privind profitul emitentului și utilizarea acestuia.

Indicatori Perioada de gestiune  precedentă,  lei Perioada de gestiune curentă, lei
1 2 3
 1. Direcţiile de utilizare a profitului net (conform deciziei adunării generale a acționarilor) cu indicarea sumelor destinate:    
acoperirii pierderilor din anii precedenţi;  
b) rezervelor stabilite de legislaţie;  
c) rezervelor prevăzute de statut;  
d) plății recompenselor membrilor consiliului emitentului şi  a membrilor comisiei de cenzori;    
e)  investirii în vederea dezvoltării producţiei;    
f)  plății dividendelor
• la acţiunile ordinare
   
g) altor scopuri conform legislației    
h)  altor scopuri conform statutului    
 2. Activele nete ale emitentului 104331995 100462573
 3. Activele nete ale emitentului în raport cu:
•  o acţiune ordinară 
10,82 10,42
 4. Profitul net la o acţiune ordinară a  emitentului    
 5. Datoriile la dividendele anilor precedenţi 500121 284070
 6. Dividendele anunţate la o acţiune de fiecare clasă a  emitentului: 
•  anuale
    

Director                                                                                  T. Luchian

Консультации по телефонам:

+373 (22) 85-41-27,

+373 (22) 85-41-26

Адреса и график работы фирменных магазинов IONEL:

ул. Болгарская, 47, вход с улицы Митрополит Варлаам
1. Вт. — Сб.: 8:00 — 17:00
2. Вт. — Вс.: 9:00 — 18:00

бул. Штефан чел Маре, 128
Пн. — Вс.: 09:00 — 18:00

бул. Шт. чел Маре, 83, магазин «Мода» 
Пн. — Чт.: 10:00 — 20:00
Сб.: 11:00 — 18:00
Вс.: 11:00 — 17:00

ул. Каля Ешилор, Т.Ц. «Zorile», бут. 8, 2 этаж
Пн. — Вс.: 10:00 — 21:00

Т.Ц. «Unic», бул. Штефан чел Маре, 8, 3 этаж 
Пн. — Сб.: 8:30 — 20:00
Вс.: 9:00 — 19:00

История фабрики IONEL SA

Карьера в IONEL

Новости IONEL

Сдача в аренду помещений

Продажа неликвидов

ОТЧЕТ АО «IONEL» за 2022 год

ОТЧЕТ АО «IONEL» за 2023 год

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A, SISTEMULUI DE MANAGEMENT